หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี


           สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)         

 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)  
        ♦ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)          
     ♦ แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)  
     ♦ แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

 
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Mamagement)

 
  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)  
     ♦ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)  
       ♦ แขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ (Innovation Design)

 
    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)

 
    สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)

 
    สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration of Measuring Instrument)

 
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industry)  
       ♦ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)  
       ♦ แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)  
       ♦ แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industrial Management)

 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) 

 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)

 
   
 
         
         
         
         
         


10. 2017