คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture Program in Architecture)
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
 สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ (Metrology and Quality System)
 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior & Exhibition Design)
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Design)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Mamagement)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)
10. 2017