กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปีการศึกษา 1/2557

  1.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

            ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์

                  IDE1105 การเขียนแบบ

                  IDE3301 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                  IDS3902 การศึกษารายบุคคล

                  IDS4850 สัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์

            ผศ.สมสกุล  จีระศิลป์

                  IDE2701 การออกแบบบกราฟิก1 (2)

                  IDE2701 การออกแบบบกราฟิก1

                  IDE3402 การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม (2)

                  IDE3402 การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

                  IDS3401 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4 (2)

                  IDS3401 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4

            อาจารย์จง บุญประชา

                  IDE1102 หลักการออกแบบ

                  IDE2301 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

                  IDS3111 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4

            อาจารย์จิราวุฒิ ด้วงอินทร์

                  IDE1103 วาดเส้น1

                  IDE1104 ออกแบบทัศนศิลป์

            อาจารย์พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์

                  IDE3602 การออกแบบและประเมินราคา

            อาจารย์รจนา  จันทราสา

                  IDE2101 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1

                  IDE2103 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

                  IDE2501 การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 1

            อาจารย์สรุพันธ์ รัตนาวะดี

                  IDE1206 ความรู้เบื้องต้นในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                  IDE3503 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3

                  IDS3101 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3


  2.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

            ดร.วิทยา  เมฆขำ

                  IEM2502 การจัดการงานวัสดุ

            ดร.ไสว  ศิริทองถาวร

                  IEM2001 สถิติวิศวกรรม

                  IEM2102 การวิจัยดำเนินงาน

                  IEM3103 การควบคุมคุณภาพ

            ผศ.ดร.ฤดี  นิยมรัตน์

                  IDS3301 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 4

                  IEM1801 องค์การและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

                  IEM2801 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

                  IEM4201 การจัดการโครงการ

                  IEM4202 การวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม

            ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

                  IEM1002 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 001

                  IEM1002 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 002

                  IEM1001 การจัดการการผลิตในงานอุตสาหกรรม 001

                  IEM1001 การจัดการการผลิตในงานอุตสาหกรรม 002

            ผศ.สมศักดิ์  มีนคร

                  IEM2002 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม

                  IEM2201 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์

                  IEM3104 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม

                  IEM3601 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 101

                  IEM3601 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 102

                  IND2209  วัสดุอุตสาหกรรม กลุ่มเรียน 101

                  IND2209  วัสดุอุตสาหกรรม กลุ่มเรียน 102

            อาจารย์ปริณัฐ แซ่หวุ่น

                  IEM3102 การวางแผนและการควบคุมการผลิต_กลุ่มเรียน 001

                  IND1104 แคลคูลัส กลุ่มเรียน 001

                  IND1104 แคลคูลัส กลุ่มเรียน 002

                  IND1109 สถิติ กลุ่มเรียน 001

                  IND1109 สถิติ กลุ่มเรียน 002


  3.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

            รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น

                  CAA1302 แนวการสอนทัศนศิลป์เบื้องต้น 2013

            อาจารย์กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์

                  CAA1302 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

                  CAA2303 เทคนิคสถาปัตย์ 2

                  CAA3206 การออกแบบตกแต่งภายใน กลุ่มเรียน 001

                  CAA3206 การออกแบบตกแต่งภายใน

            อาจารย์วินัย  หมั่นคติธรรม

                  ARC4406 อุปกรณ์ระบบอาคาร

                  ARC4905 วิจัยออกแบบสถาปัตยกรรม2

                  CAA3406 Building Equipment

                  CAA3406 อุปกรณระบบอาคาร

            อาจารย์วิสุทธิ์  ศิริพรนพคุณ

                  BFM3412 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

                  CAA1301 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม

                  CAA2602 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

                  IND1105 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี

            อาจารย์สันทัด วัฒนายน

                  CAA3607 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-มคอ3

            อาจารย์สุรัสดา  นิปริยาย

                  CAA2203 การออกแบบผังบริเวณ

            อาจารย์เอกรัตน์ ปานแร่

                  CAA2605 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์


  4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

            ผศ.ดร.อมร หล้าสมบูรณ์

                  PRT2301 การพิมพ์ออฟเซต

                  PTT2202 การบำรุงรักษาเครื่องจักร

                  PTT3602 การจัดการผลิตทางการพิมพ์

                  PTT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ์

            อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา

                  PPD 3301 การพิมพ์ดิจิทัล

                  PPD2102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

                  PTT1102 เคมีสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์

            อาจารย์วัฒ พลอยศรี

                  PPD1101 ฟิสิกส์สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

                  PTT1101 ฟิสิกส์สาหรับเทคโนโลยีการพิมพ์

                  PTT1201 เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น

                  PTT1202 วัสดุทางการพิมพ์

                  PTT3101 สถิติและการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ

            ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์

                  PRT4806 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

                  PTT2302 การพิมพ์สกรีน

                  PTT2601 การประเมินราคางานพิมพ์

            อาจารย์อภิญา มุ่งอ้อมกลาง

                  PPD1302 การถ่ายภาพดิจิทัล

                  PPD3603 ประกอบธุรกิจการพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

                  PTT3604 การตลาดในอุตสาหกรรมการพิมพ์

                  PTT4602 การประกอบธุรกิจการพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง


  5.เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

            ดร.ณัฐพร  อารีรัชชกุล

                  IND3209 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี

                  STO3404 การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

            อาจารย์ธนวัฒน์  ชัยพงศ์พัชรา

                  STO2302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

            อาจารย์ธรรมรักษ์  ศรีมารุต

                  BFM4501 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

                  IND1105 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี กลุ่มเรียน 101

                  IND1105 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี กลุ่มเรียน002

                  STO3402 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มเรียน 001

                  STO3402 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มเรียน 101

                  STO4111 ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำและถังความดัน

                  STO4908 สถิติ

                  STO2403 หลักการระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย

            อาจารย์รจิพรรณ  แฝงจันดา

                  BFM4501 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

                  EIT2107 เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

                  IND1106 เคมีสำหรับนักเทคโนโลยี กลุ่มเรียน 001

                  IND1106 เคมีสำหรับนักเทคโนโลยี กลุ่มเรียน 002

                  STO1008 วิศวกรรมพื้นฐาน 1 กลุ่มเรียน 001

                  STO1008 วิศวกรรมพื้นฐาน 1 กลุ่มเรียน 101

                  STO2106 การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย กลุ่มเรียน 001

                  STO2106 การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย กลุ่มเรียน 101

                  STO3401 อาชีวเวชศาสตร์ความปลอดภัย

            อาจารย์อรัญ ขวัญปาน

                  STO4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

                  STO1102 หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  001

                  STO1102 หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  101

                  STO2105 เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย

                  STO2202 หลักการควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อม  001

                  STO2202 หลักการควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อม  101

                  STO3204 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย 001

                  STO3204 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย 101


  6.สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

            ดร.พิบูล  ไวจิตรกรรม

                  GMD3131 การตลาดเพื่อการออกแบบ 001

                  GMD3131 การตลาดเพื่อการออกแบบ 002

                  GMD1110 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 001

                  GMD1110 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 002

                  GMD3901 ค้นคว้าวิจัย 001

            ดร.วัชราธร  เพ็ญศศิธร

                  IDS2703 Package Design 3

                  IDS1102 หลักการออกแบบ

                  IDS1102 หลักการออกแบบ

            อาจารย์ขวัญใจ สุขก้อน

                  GMD2705 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

                  GMD3141 การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม

                  IDS1103 วาดเส้น

                  IDS4901 โครงการพิเศษ

            อาจารย์จิติมา  เสือทอง

                  IDS2701 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๑ กลุ่มเรียน ๐๐๑

                  IDS2701 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๑ กลุ่มเรียน ๐๐๒

                  IDS4805 สัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์

                  IND3203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ๐๐๑

                  IND3203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ๐๐๒

                  IDS2702 บรรจุภัณฑ์ 1

            อาจารย์ณาตยา  ปัญจโภคากิจ

                  GMD3304 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

            อาจารย์ดวงรัตน์  ด่านไทยนำ

                  GMD1702 วิชาออกแบบกราฟิก 2 001

                  GMD1702 วิชาออกแบบกราฟิก 2 002

                  GMD2113  การถ่ายภาพเบื้องต้น 001

                  GMD2113  การถ่ายภาพเบื้องต้น 002

            อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์

                  GMD1122 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มเรียน 001,002

                  GMD3302 การออกแบบโฆษณาสื่อผสม กลุ่มเรียน 002

                  GMD3303 เทคนิคการออกแบบภาพเคลื่อน กลุ่มเรียน 002

                  IDS1107 เขียนแบบ ๑ กลุ่มเรียน 001,002


  7.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

            ดร.ชนมภัทร  โตระสะ

                  EIT3901 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า1

                  EIT1701 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

            ผศ.ชูเกียรติ

                  EIT3404 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

            ผศ.อธิสมัย  โสพันธ์

                  EIT2401 เครื่องกลไฟฟ้า

                  EIT3406 เครื่องควบคุมแบบโปรแกรมได้

                  EIT3702 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

            รศ.ดร.ปรุงศักดิ์  อัฒพุต

                  ETI3506 การจัดการและการควบคุมคุณภาพทางไฟฟ้า

            อาจารย์ณัฐิดา จันหอม

                  EIT1701 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยีไฟฟ้า

                  EIT3503 พลังงานทดแทน

                  ELT1501 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

                  FGE1101 ฟิสิกส์วิศวกรรม 001

                  FGE1101 ฟิสิกส์วิศวกรรม 002

                  EIT1101 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า

            อาจารย์รัชศักดิ์  สารนอก

                  EIT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้าหรือสหกิจศึกษา

                  EIT2106 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                  EIT3202 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า


  8.สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

            ผศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร

                  ELT1202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

                  ELT1502 คณิตศาสตร์สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 1

                  ELT2505 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ

                  ELT3103 โครงข่ายประสาทเทียม

            ผศ.ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา

                  ELT1 2405 เทคโนโลยีดิจิตอล

                  ELT3509 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

                  ELT3509 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับหุ่นยนต์

            อาจารย์ พรภวิษย์ บุญศรีเมือง

                  CPE2201

                  EIT1602

                  ELT2407

                  ELT3604

            อาจารย์ณัฐพร หมั่นพลศรี

                  EIT1104 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

                  MQS1102 คณิตศาสตร์ 1

                  MQS1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน

                  MQS3201 ระบบการบริหารงานคุณภาพ

            อาจารย์ณรงค์ ณรงค์์รัตน์

                  ELT3406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

                  ELT3602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

                  ELT3603 ปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                  ELT3607 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่

                  ELT3803 โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2

            อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต

                  ELT1201 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

                  ELT1203 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า

                  ELT1602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

                  FEE1101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 002

                  FEE1101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า


  9.สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

            อาจารย์พัชรินทร์  ทองชั่ง

                  PPD1401 หลักการออกแบบ

                  PPD2101 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

                  PPD2401การออกแบบภาพประกอบและการจัดวางตัวอักษร

            อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง

                  PPD1301 พื้นฐานการพิมพ์

                  PPD2302 การพิมพ์ออฟเซต

                  PTT2303 การพิมพ์พื้นลึก

            อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก

                  PPD1402 องค์ประกอบศิลป์

                  PPD2403 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

                  PPD3404 การออกแบบหนังสือหนังสือพิมพ์

                  PPT2401 การออกแบบทางการพิมพ์

                  PTT2401 การออกแบบกราฟฟิกทางการพิมพ์

                  PTT2401 การออกแบบกราฟฟิกทางการพิมพ


  10.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

            อาจารย์ขวัญเรือน  รัศมี

                  CPE4201 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

                  FGE1104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 001

                  FGE1104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 002

                  FGE2101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

            อาจารย์ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์

                  CPE2204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

                  CPE2205 ระบบฐานข้อมูล

            อาจารย์รวิ อุตตมธนินทร์

                  CPE2207 การจำลองระบบดิจิทัล

                  CPE4411 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนนิเมชัน

                  FGE3101 สัมมนาสำหรับวิศวกร

            อาจารย์เศรฐกาล โปร่งนุช

                  CPE2203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

                  CPE3401 พื้นฐานเทคนิคการเข้ารหัสและการรักษาความมั่นคงในเครือข่าย

                  CPE4401 ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประยุกต์

                  CPE4402 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง

            อาจารย์อภิสิทธ์ รัตนาตรานุรักษ์

                  CPE2206 ระบบปฏิบัติการ

                  CPE4301 การนาเสนองานด้านวิศวกรรมเป็นภาษาอังกฤษ

                  FEE1102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์


  11.สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

            ดร.ปรีชาญา  ครูเกษตร

                  INE4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

                  IDS1102 หลักการออกแบบ

                  IDS1104 การออกแบบทัศนศิลป์

                  IND3203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ

                  INE1101 ประวัติศาสตร์ศิลป์

                  INE4902 โครงการพิเศษการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

            อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ

                  IDS2111 เทคนิคการนำเสนองาน

                  IDS2406 ออกแบบตกแต่งภายใน 3

                  IDS3208 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2

                  INE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบตกแต่ง

            อาจารย์ญานินทร์  รักษ์วงศ์วาน

                  INE3202 การวิเคราะห์งานออกแบบ

            อาจารย์ตะโพน นิ่มแสวง

                  IDS3109 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3

                  INE2202 การออกแบบนิทรรศการ 1

                  INE3201 การออกแบบนิทรรศการ 2

                  INE4901 สัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน

            อาจารย์พรชัย ตามถิ่นไทย

                  IDS1103 การวาดเส้น 1

                  INE3203 การออกแบบแสงสว่าง 1

            อาจารย์ศรีดารา ติเพียร

                  IDS1107 เขียนแบบ 1

                  IDS2404 ออกแบบตกแต่งภายใน 1


  12.สาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร

            ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

                  BFM1701 เศรษฐศาสตร์

            อาจารย์จิตราวดี  รุ่งอินทร์กันกา

                  ARC3602 การเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

                  ARC3602 การเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

                  ARC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรม

                  BFM4907 โครงการพิเศษ

                  BFM1305 การศึกษาแบบสถาปัตยกรรม

                  BFM4803 เตรียมฝึกประสบการณ์

                  CAA1307 แนวความคิดในการออกแบบ

                  CAA2303 เทคนิคสถาปัตย์ 2

            อาจารย์ตฤษนันท์  บุญมั่ง

                  BFM3701 การบริหารทรัพยากรอาคาร

            อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์

                  BFM3414 การบริหารงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย

                  BFM4507 การบริหารงานก่อสร้าง

                  CAA2407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 (คอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม)

                  IND1105 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี (บริหารทรัพยากรอาคาร)

            อาจารย์มนพันธ์  สีขาว

                  BFM3401 วัสดุอาคารและการบำรุงรักษา

                  BFM4906 สัมมนาวิชาชีพ FM

                  CAA1301 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม


  13.สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

            อาจารย์ทศพร นาคน้อย

                  IEM2502 การจัดการวัสดุ

                  MQS1602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

                  MQS2103 สถิติสำหรับนักมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

                  MQS2205 มาตรวิทยาอุณหภูมิ

                  MQS3901 โครงงานมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

            อาจารย์วิรัตน์  เปล่งแสงมาศ

                  EIT1104 การวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า

                 MQS3205 English for Metrologists 1

                  MQS 3202 ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

                  MQS1101 ฟิสิกส์สำหรับนักมาตรวิทยา1-57

            อาจารย์วีระ ตุลาสมบัติ

                  MQS2101 หลักการมาตรวิทยา

                  MQS2204 มาตรวิทยาเชิงกล 1

                  MQS3301 มาตรวิทยามิติ 2

                  MQS3304 ปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องมือวัด 1

                  MQS1203 คณิตศาสตร์ 2


  14.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

                  ARD1604 การเขียนแบบเบื้องต้น

                  ARD1606 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1

                  ARD1501 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

                  ARD1601 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1

                  ARD1603 การออกแบบเบื้องต้น


   

10. 2017