ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookemailYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

อ่านต่อ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          เพื่อแสดงความมุ่งมันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี           ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ           1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม           2. ด้านรับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย           3. ด้านองค์การ           4. ด้านผู้ปฏฺบัติงาน >> คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

อ่านต่อ

บทความ :

Suan Sunandha Palace (วังสวนสุนันทา)

Wang Suan Sunandha As the district court within the palace. Which King Rama V. He graciously. Built as a royal manner, instead of resting places visited cities. He has a royal gard
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ ประสูติวันอังคารที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2424 เป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาเรือน สิ้นพระชนม์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 (พระช
Vishnu (พระวิษณุกรรม)

Vishnu is a central god and one of the three deities of the trimurti in Hinduism. He is the Supreme god Svayam Bhagavan of Vaishnavism (one of the principal denominations of Hindui
06. 2017